Nieuwsbrieven 

 Westbroek, 17 februari 2022

Beste gemeenteleden,

Zoals we allemaal via de media hebben meegekregen zijn de coronamaatregelen vanuit de overheid merendeels niet meer van toepassing. Wij zijn blij en verheugd dat dit vanaf komende zondag ook geldt voor de kerkdiensten en activiteiten in Rehoboth. Opgeven voor de diensten is dan dus ook niet meer nodig. Het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand is ook niet meer vereist. De kringen kunnen ook weer thuis gehouden worden.

Wij beseffen dat dit niet voor iedereen direct al gewoon is. Laten wij daarin rekening met elkaar houden. Vraag desnoods of iemand er bezwaar tegen heeft als je bijvoorbeeld dichterbij komt. Iedereen in de gemeente moet zich immers fijn en veilig kunnen voelen. Hopelijk kunnen wij zo in deze overgangsperiode snel het vertrouwen vinden, in de wetenschap dat wij in Christus altijd in Gods hand geborgen zijn. Wij zien er zeer naar uit u en jullie bij de kerkelijke activiteiten, en in het bijzonder de kerkdiensten, te ontmoeten. Laten wij zo weer bij en met elkaar Gemeente zijn!

Kerkenraad
Een bericht van geheel andere orde is de wisseling van het voorzitterschap binnen de kerkenraad. Broeder R. van Renswoude heeft namelijk de plaats van broeder E.J. Hennipman ingenomen, die D.V. komende zondag afscheid neemt. Wij zijn dankbaar voor wat de oude voorzitter heeft gedaan en wensen de nieuwe kracht en wijsheid van de Heere toe.

Daarnaast kunnen wij u mededelen dat ds. Spoor per 1 februari jl. zijn consulentschap heeft neergelegd. Zoals u weet, werd hij ons wegens ziekte van onze predikant, door de classispredikante, ds. T. Verhoeven, als consulent toegewezen. Na enige maanden kon ds. Van der Zwan weer volledig aan het werk, maar ds. Spoor bleef nog betrokken. Inmiddels zijn de kerkenraad, inclusief ds. Van der Zwan met ds. Verhoeven en ds. Spoor tot de conclusie gekomen dat dit niet meer nodig is. Wij zien met grote dankbaarheid terug op wat ds. Spoor in de achterliggende periode als consulent voor ons heeft betekend. Wij vinden het ook fijn dat hij nog enige maanden actief in de gemeente zal blijven om samen met ons pastorale teams op te zetten. Daarover hebben wij u al eerder geïnformeerd.

Graag sluiten wij met in verband met de versoepelingen af met Psalm 84: 1:

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.


Namens de kerkenraad.
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
R. van Renswoude, Preses, ronny@vanrenswoude.info/06-19460035