Commissie Israël en de kerk 

In september 2020 is in onze gemeente de Commissie Israël en de kerk van start gegaan.

Doel van deze commissie is bewustwording van de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Wij hopen dat door bezinning, verdieping en gebed er verbinding met en liefde voor Gods volk mag ontstaan met oog voor de beloften in Gods Woord. 

Aanleiding voor deze commissie is een in mei 2020 verschenen brief van de Wereldraad van Kerken, die de Raad van Kerken in eerste instantie heeft ondersteund en doorgestuurd aan minister Blok. Doel van die brief was om protest aan te tekenen tegen de voorgenomen annexatie van gebieden in de Westelijke Jordaanoever door Israël. 
Bij ons kwam toen het verlangen om een commissie op te richten, die zich bezighoudt met Israël en de rol van de kerk gebaseerd op Gods Woord. 

Als gemeente van Christus zijn wij verbonden met het Joodse volk. Allereerst omdat God Zelf verbonden is met hen. In de Bijbel wordt ook Gods onpeilbare liefde en trouw voor het nageslacht van Jakob beschreven. Bovendien is uit dit volk de Messias voortgekomen en is Gods Woord aan ons toevertrouwd. Wij willen uiting geven aan die verbondenheid in zowel het verleden, het heden als de toekomst.  

Graag willen wij met andere commissies in de gemeente samenwerken, zodat de verbondenheid met Israël voor zowel jong als oud gaat leven. 
Laten wij, zoals beschreven staat in Psalm 122, “bidden om de vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben”. 

En laten wij in gedachten houden: wie Israël zegent, zal zelf, naar Gods belofte, gezegend worden!

Voor vragen, opmerkingen e.d. kunt u uiteraard contact opnemen:
Anneke Griffioen, griffioennetjes@hotmail.com, 06-44557180
Mieke Verweij, m.verweij@casema.nl, 06-23170024

Toelichting logo Israël en de kerk

Dit logo is een samenvoeging van het logo van onze gemeente met een brandende menora. De menora is één van de oudste symbolen van Israël en het jodendom en staat beschreven in het Bijbelboek Exodus (Exodus 37: 17-24). Deze kandelaar is één van de heilige voorwerpen van de tabernakel en later de tempel. Israël heeft als opdracht om een licht te zijn voor de volken. Jezus Christus heeft deze opdracht volledig vervuld door het Licht te zijn voor de wereld (Johannes 8: 12). Het verbond in Zijn bloed, het Evangelie is in eerste instantie gesloten met Israël (de twaalf discipelen) en is door Israël (de apostelen) ook voor alle volken (Jesaja 49: 6). Zoals Paulus het verwoord in Romeinen:

“Want ik schaam mij het Evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Romeinen 1: 16-17).

Er is bewust gekozen voor de volgorde Israël en de kerk. God heeft allereerst het volk Israël apart gezet als Zijn volk en Hij zal niet loslaten wat Zijn hand begon. De beloften in de Bijbel voor Zijn volk zijn voor eeuwig. Als ‘kerk’ zijn wij geënt op de edele olijfboom en mogen wij mede erfgenamen zijn (Romeinen 11: 13-32 en Efeze 2: 11-22). Als gemeente dienen wij ons hiervan bewust te zijn, dankbaar dat ook wij mogen delen in de genade van Zijn eniggeboren Zoon en door de Messias verbonden zijn met Zijn volk Israël. Als commissie willen wij bijdragen aan het zoeken van en uiting geven aan die verbondenheid in verleden, heden en toekomst. Daarin willen wij de zwarte bladzijde uit de kerkgeschiedenis richting de Joodse gemeenschap wereldwijd niet onbenoemd laten. Onze wens is dat de kerk, samen met Israël, een verwachtingsvol oog mag krijgen voor de heilzame toekomst die God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben.