Diensten

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten die beginnen om 10.00 uur en om 18.30 uur. 

Behalve onze eigen predikant gaan hierin ook gastpredikanten voor. 
Zie hiervoor het dienstenrooster.

Liturgie 
De zondagse diensten volgen een min of meer vaststaande liturgie.
Begonnen wordt met Votum en Groet.
Zang
Psalmen naar de oude berijming van 1773, maar ook nieuw uit de bundel Weerklank, waar uit ook een lied wordt gekozen voor de voorzang.
Lezing 
's Morgens de Tien Geboden des Heeren en 's avonds de 12 Artikelen van het Algemeen Christelijk geloof.
Een of meer gedeelten uit de Bijbel, waarop de preek is gebaseerd.
Voorafgaand aan de prediking is er een kindermoment.
Gebeden
Het gebed voorafgaand aan de dienst en het dankgebed na de prediking. 
Hierin wordt ook voorbede gedaan voor eerder in de afkondiging genoemde personen.
De predikant eindigt de dienst met de zegen, veelal genomen uit Openbaring en Exodus.
Verzoek om voorbede kunt u richten aan de predikant.

Kindermoment
In de zondagmorgendienst wordt aandacht geschonken aan de kinderen, die allemaal naar voren mogen komen voor een gesprekje met de predikant, die op voor kinderen begrijpelijke en aanschouwelijke manier iets vertelt over de preek. Bij aankomst in de kerk krijgen de kinderen een toegepaste preekschrijfkaart aangereikt, verzorgd door Mariska Hardeman.


Speciale diensten

Bediening van de Heilige Doop
Enkele malen per jaar wordt tijdens de zondagse eredienst de doop bediend, waarin de kleine kinderen van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop ontvangen. 
Als ouders willen dat hun kind de Heilige Doop ontvangt, dan kunnen zij contact opnemen met de predikant. Hij zal dan met hen een afspraak maken voor een doopgesprek. 
De data van de doopdiensten worden twee weken van te voren bekend gemaakt tijdens de afkondigingen voorafgaand aan de kerkdienst.

Bediening van het Heilig Avondmaal
Vier keer per jaar wordt tijdens de zondagmorgendienst het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend.
In de morgendienst van de daar aan voorafgaande zondag staat de prediking in het teken van de voorbereiding op de Avondmaalsviering. 
Tijdens de avonddienst ná de Avondmaalsviering is er dankzegging en nabetrachting op het Avondmaal.

Huwelijk
Een huwelijksdienst vindt plaats in overleg met de predikant en het college van kerkrentmeesters.
Toekomstige echtparen, die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en inzegenen, dienen ruim van te voren hierover contact op te nemen met de predikant.

Bevestiging van nieuwe lidmaten
Als  catechisanten een belijdenis- of verdiepingscatechese hebben gevolgd, kunnen zij openbare belijdenis van het geloof in de kerk afleggen. 
Hiermee zijn zij tegelijkertijd opgenomen en bevestigd als lidmaten van de kerk. 
Op grond hiervan worden zij hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. 
Leden die catechese of belijdeniscatechese willen volgen kunnen contact opnemen met de predikant.

Ambtsdragers en hun bevestiging
De dagelijkse leiding van de gemeente ligt bij de Kerkenraad.
Deze is, naast de predikant, samengesteld uit:
Ouderlingen: ten behoeve van de predikant om hem bij te staan in de pastorale en geestelijke verzorging van de gemeente.
Diakenen: ten behoeve van materiële zorg en bijstand aan armen en hulpbehoevenden zowel in de gemeente als daarbuiten en wereldwijd.
Kerkrentmeesters: verantwoordelijk voor de financiële administratie en het beheer van het kerkgebouw en andere bij de kerk behorende gebouwen. 
Ook verzorgen zij de ledenadministratie.

Allen worden in het ambt ingezegend in een zondagmorgen dienst, die daar speciaal aan gewijd is.
Na deze bevestiging kunnen de ambtsbroeders de gemeente  maximaal 12 jaar dienen in hun functies.

Christelijke feestdagen
Ook op Christelijke feest- en gedenkdagen worden  diensten gehouden, die in het algemeen worden voorgegaan door de predikant, meestal volgens het gewone tijdschema.
1e Kerstdag, twee diensten, om 10.00 uur en 18.30 uur.
2e Kerstdag, één dienst verzorgd door de kinderen van de zondagsschool 'Timotheüs' om 10.00 uur.
De vier zondagen voorafgaand aan Kerst, de 'adventszondagen' staan in het teken van Jezus’ geboorte.
Goede Vrijdag, één dienst verzorgd door de predikant om 19.00 uur.
1e Paasdag, twee diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.
2e Paasdag, één dienst verzorgd door de Jeugdvereniging om 09.30 uur.
Zeven zondagen voorafgaand aan Pasen staan in het teken van het lijden van onze Heere Jezus Christus, de 'Lijdenstijd'.
Hemelvaartsdag, één dienst om 09.30 uur.
1e Pinksterdag, twee diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.
2e Pinksterdag, één dienst om 09.30 uur.
Oudejaarsavond, één dienst om 19.00 uur.
Nieuwjaarsmorgen, één dienst om 10.00 uur.
Biddag voor gewas en arbeid: tweede woensdag in maart, twee diensten om 11.00 en 19.00 uur.
Dankdag voor gewas en arbeid: eerste woensdag in november, twee diensten om 11.00 en 19.00 uur.
De ochtenddiensten worden gehouden in samenwerking met de basisschool het Kompas in Westbroek, zodat alle kinderen van die school aanwezig kunnen zijn.