Gebruiksplan kerkgebouw

GEBRUIKSPLAN KERKBEZOEK IN DE ANDERHALVE METER SAMENLEVING.

Hervormde gemeente Westbroek e.o. Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek

Versie 2.1 01 oktober 2020


INLEIDING
Dit gebruiksplan is opgesteld en goedgekeurd door de kerkenraad van de hervormde gemeente Westbroek e.o. en geldt voor alle activiteiten in en rond ons kerkgebouw en in gebouw Rehoboth.
Een belangrijk handvat bij de opstelling van dit plan is het ‘Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke samenkomsten’ dat is opgesteld door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Tevens worden de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht genomen. Dit betekent dat voor iedereen bij alle activiteiten onder meer geldt:
- Verkoudheidsklachten? Blijf thuis
- Houd 1,5 meter afstand van anderen
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
- Schud geen handen

Dit gebruiksplan wordt voortdurend geactualiseerd. De meest actuele versie is te vinden op de website www.hervormdwestbroek.nl en zal geprint aanwezig zijn in het kerkgebouw.

De kerkdienst
Bij iedere kerkdienst is er minimaal 1 coördinator aanwezig (de beide kosters) Deze coördinatoren zien toe op naleven van de maatregelen die getroffen zijn. Bij de ingang van de kerk worden de mensen begroet en informeert een coördinator naar de gezondheid hij refereert naar de volgende vragen: (Vragen worden momenteel niet gesteld omdat er niet gezongen wordt en er minder dan 100 mensen aanwezig zijn)

Heeft u één of meerdere van de volgende (milde) symptomen:
- Neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
- Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
- Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidklachten?
- Is er bij u of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Als op één van deze vragen het antwoord ‘ja’ is, dan mag u de kerk niet bezoeken.
Daarnaast kan elk gemeentelid zelf de keuze maken of het verstandig is om de dienst bij te wonen in verband met hogere leeftijd of andere medische problemen.

Het aantal kerkgangers dat aanwezig kan zijn is beperkt. Vanaf 1 oktober kunnen er ongeveer 30 mensen de morgen en de avonddienst bezoeken. Bij rouwbijeenkomsten kan hier vanaf geweken worden. Het betreft hier het totaal aantal bezoekers exclusief kosters, organist, predikant, coördinatoren, geluidstechnici, zangers, ouderling van dienst en een diaken.

Reserveringssysteem
Het aantal toegestane aanwezigen mag niet worden overschreden. Daarom geldt er een verplicht reserveringssysteem voor de morgen en avonddiensten. U kunt zich aanmelden via de e-mail kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of telefonisch bij Jan van Vliet 06-29628516. Hierbij geeft u aan met hoeveel personen, en op welke zondag u de morgen en/of avonddiensten u wilt bijwonen. Graag ook vermelden als u van de crèche gebruik wilt maken. Aanmelding moet gebeuren per huishouden/adres en kan tot uiterlijk elke donderdag voor de eerst komende zondag. Zonder tegenbericht bent u welkom.
Mocht u na reservering toch verhindert zijn meld u dan uiterlijk zaterdag af zodat een ander van de open plek gebruik kan maken!

Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zullen deze op voortschrijdend alfabetische volgorde worden bepaald wie op welke zondag welkom is.
In beginsel zijn gasten helaas niet welkom, uitzondering hierop zijn bijzondere diensten, te denken valt aan doop, trouw en belijdenis diensten. Dit zal op uitnodiging zijn.

Er is geen crèche tijdens de morgendienst.

Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw:
Wij gebruiken alleen de ingang onder de toren bij binnenkomst. Wanneer meerdere leden tegelijk aankomen bij de kerk, zal men moeten wachten totdat een coördinator (koster)” na het stellen van de gezondheidsvragen” aangeeft dat men naar binnen kan gaan en wijst u een plek aan. Het is niet mogelijk om op u “eigen” plek plaatst te nemen. Houd tijdens het wachten ook voldoende afstand.

Bij binnenkomst wordt u dringend verzocht om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen tot uw zitplaats, en deze ook te dragen als u uw zitplaats verlaat. Tevens wordt u verzocht de handen te ontsmetten met de middelen die links en rechts op de tafel bij het psalmbord staan. Deze middelen staan ook in het koor voor gebruik door de medewerkers en bij bezoek van het toilet. Deze regels gelden ook voor gebouw Rehoboth.

De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij het inrichten en gebruik van de kerk
- Tussen kerkgangers, niet zijnde huisgenoten dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden. (het middenschot tussen de banken is voorzien van plexiglas)
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- De coördinator(kosters) zien toe op de maatregelen die getroffen zijn en geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen.
- De kerk wordt zoveel als mogelijk ‘van voor naar achter’ gevuld.
- Na afloop van de kerkdienst verlaten de bezoekers aan de Westbroekse kant de kerk via de uitgang onder de toren, en de bezoekers aan de Achttienhovense kant verlaten de kerk via de zijkapel naast de toren. Bij het verlaten in de kerk en buiten rondom de kerk houden we rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar.

De kerkauto is tot nader bericht niet beschikbaar.

Aandachtspunten voor bezoekers
In en rond de kerkdienst zijn er nog aan aantal aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals:
- Er kunnen geen jassen opgehangen worden onder de toren. U dient uw jas en eventuele paraplu mee te nemen naar uw zitplaats.
- Gemeenteleden wordt gevraagd toiletbezoek in het koor tot een minimum te beperken, en na het gebruik zelf het toilet te reinigen met de aanwezige hygiënedoekjes.
- Graag uw eigen Bijbel en Psalmboek/Weerklank meenemen, deze zijn in de kerk niet beschikbaar.
- Vanaf zondag 1 oktober zal er geen samenzang zijn tijdens de diensten.
- In de kerkdienst en bij de uitgangen vinden er geen collectes plaats: Collectegeld graag per bank overmaken naar de rekeningen van het college van kerkrentmeesters en van de diaconie (graag bestemming van de collecte aangeven)

Hygiëne/reinigen
Na afloop van elke kerkdienst worden toilet, deurklinken, kansel, lessenaar, banken, microfoons en orgel gereinigd. In de week wordt de kerk schoongemaakt.

Slotbepaling
Met dit gebruiksplan geeft de kerkenraad van de Hervormde gemeente Westbroek e.o. invulling aan het protocol zoals gepubliceerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is op moment van schrijven in overeenstemming met de geldende richtlijnen vanuit de overheid en zal worden aangepast op basis van opgedane ervaring of zodra de richtlijnen daar aanleiding toe geven.