Nieuwsbrieven

Westbroek, 16 juli 2020


Beste gemeenteleden, 

Wij naderen de periode waarin velen van ons thuis of elders vakantie zullen houden. Een periode van rust na een veelbewogen halfjaar vanwege het coronavirus. Ook voor ons kerkelijk leven heeft dat grote gevolgen gehad. In het bijzonder gold dat voor de erediensten waaraan wij niet meer gezamenlijk in het kerkgebouw konden deelnemen. Het was daarom heel bijzonder dat op 21 juni toch weer een klein aantal gemeenteleden in het kerkgebouw plaats mocht nemen.  

Verruiming van mogelijkheden
Inmiddels is er meer mogelijk geworden. Het aantal gemeenteleden dat de kerkdiensten in het kerkgebouw kan bijwonen is sinds 1 juli opgehoogd naar 80. Bovendien kunnen sinds 12 juli zowel de ochtend- als de avonddiensten worden bezocht. Verder kan er ook weer tijdens de erediensten worden gezongen en is het voor ouders van de allerkleinste gemeenteleden mogelijk hen tijdens de ochtenddienst bij de kinderoppas te brengen. Al met al ontwikkelingen die ons bemoedigen, ook al is dit nog lang niet de situatie waar wij naar uitzien. Wat zou het toch fijn zijn als wij gehele gemeente de Heere en elkaar weer rondom Zijn Woord mogen ontmoeten! 

Opgave erediensten
Intussen is het nog niet zo ver en kunnen we niet alleen met een beperkt aantal gemeenteleden samenkomen, maar mag dat ook niet worden overschreden. Daarom is het nodig dat u zich voor de erediensten opgeeft. Wij vragen u om dat vóór donderdagavond te doen, zodat er een goede plaatsverdeling kan worden gemaakt. U kunt zich opgeven via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of tot 06-29628516 (Jan van Vliet) en per adres/huishouden aangeven op welke zondagen en met hoeveel personen u de kerkdienst wilt bijwonen.(Het is overigens ook mogelijk u voor meerdere weken op te geven, zodat u er niet elke keer aan hoeft te denken.) Wij moedigen elkaar van harte aan om de kerkdiensten weer bij te wonen.

Tenslotte
Nu de vakantietijd voor ons ligt wensen we elkaar toe dat de komende weken een periode mag zijn waarin wij thuis of elders, jong en oud op adem mogen komen. Laat het bovenal  een tijd mogen zijn waarin wij de rust (her)vinden bij de Heere Jezus Christus Die heeft gezegd: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ (Mattheüs 11: 28-30

Met vriendelijke groeten,

namens de kerkenraad,
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl/06-22483812

 


Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 11
Brief aan de gemeente XI.pdf (215.8KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 10
Brief aan de gemeente X website.pdf (139.5KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 9
Brief aan de gemeente IX website.pdf (166.19KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 8
Brief aan de gemeente VIII.pdf (168.96KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 7
Brief aan de gemeente VII.pdf (167.88KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 6
Brief aan de gemeente VI.pdf (170.58KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 5
Brief aan de gemeente V.pdf (198.87KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)
Nieuwsbrief 4
Brief aan de gemeente IV.pdf (91.55KB)